Bilgi ile güçlenin, Öğrenmek ile başarıya giden yolda ilerleyin!

Mekanik Materyalizm Temsilcileri Kimlerdir?

Mekanik Materyalizm Temsilcileri Kimlerdir? Evrenin yalnızca maddeden oluştuğunu ve kronik bir döngü ile hareket ettiğini savunanlar mekanik materyalizmin temsilcileri olarak kabul edilmektedirler. Bu düşünceyi temel alan anlayışın sahipleri de Hobbes, Karl Marx, La Mattrie ve Democritos’tur.

Maddeci bir felsefeyi benimseyen bu dünya görüşü manevi varlıkları ya da öğeleri reddeder.

İçerik Tablosu

Materyalizm nedir?

Metafiziksel kavramları reddeden, her şeyi madde ile ölçen ‘özdekçilik’ şeklinde de anlatılan felsefi kuram; esas gerçeğin fizyolojik madde bulunduğunu savunur.

Görümcübilim anlayışıyla hareket eden, tinselcilik ve idealizm felsefesine karşıtlık teşkil eden bu materyalist yaklaşım monist varlıkbilim grubuna aittir.

Birbiri ile zıt olan idealizm ve materyalizm arasındaki temel farklılık, gerçeklik oluşumunun aslına yönelik felsefi görüşleridir.

Mekanik materyalizmin temsilcilerinin dayandığı ilkeler şunlardır;

  • Evrendeki her şey madde olarak gelir ve madde olarak devam eder.
  • Savunulan birçok önerme deney ya da deney yoluyla ispatlanmalıdır.
  • Manevi olarak düşünülen ruh, Tanrı gibi itikat önermeleri açıklanmaktan uzaktır.
  • Beynin işleyişi bilincin yörüngüsüdür.
  • Bilince metafiziksel anlamlar yüklemek yanılgılara sebebiyet verir.

Materyalist benlik nedir?

Maddeci kuramı korumak için çaba sarfeden kişi, demektir. Özdekçilik, diye tabir edilen kanaat yapısında fizyolojik olgular tamamiyle gözle görülen, dokunulabilen maddeler varlığın kendisi olarak kabul edilir. Bu felsefeye inanan insanlara materyalist benlik savunucusu denir.

Materyalistler de 2 gruba ayrılmaktadır;

Mekanik materyalizm

Mekanik materyalistler evrenin anlamının yolunu makine parçalarını kavrayabilmekten geçtiğini düşünürler. Basitçe, evrende reel olanın madde olduğu ve bunun da mekanik bir sistem içinde hareket etmiş olduğu görüşü hakimdir.

Diyalektik materyalizm

Diyalektik materyalistler gerçeğin evrende madde ile mekanik olarak değil de diyalektik kanunlar doğrultusunda hareket ederek değişmiş olduğu yönünde yaklaşımı benimserler.

İlginizi Çekebilir;  Akıllı Telefonlar: Özellikler, Trendler ve Alıcı Rehberi

Mekanik materyalizmin temsilcileri olan Demokritos, mevcud şeyin katiyen yok edilemeyeceğini, ana mevcudiyet atomun yok olamayacağını öne sürer.

Bu görüşün öteki bir temsilcisi olan Thomas Hobbes, her şeyin maddi bir temel üstünde yükseldiğini, böylelikle ruhsuz bir yapının sürekliliğinden bahseder.

Materyalist kanaat savunucularından La Mettrie, Descartes’in düşüncesinin aksine, insanoğlunun mekanik bir hayvan bulunduğunu iddia eder.

Maddeci felsefenin 19. yüzyıl temsilcilerinden olan Karl Marx, bilinçten bağımsız bir şekilde, evrenin yapı taşının madde olduğu görüşünü hakim kılmaya çalışır.

İnsanın makineye benzeten düşünür kimdir?

Mekanik materyalizmin temsilcileri içinde garip bir görüş sahibi olan La Mettrie, ‘makine insan’ benzetmesi ile akıllara kazınmış garip bir düşünürdür.

Descartes felsefesi özellikleri

Klasik kanaat yapısından modern felsefeye geçişin mühim temsilcilerinden biri olarak düşünülen Rene Descartes, özneyi merkeze oturtarak şimşeklerin üstüne çekmeyi başarmış bir düşünürdür.

Descartes felsefesinin özellikleri, etik bir bilim ile mükemmele ulaşmak üstüne bina edilmiştir. Akılcı bir yaklaşımın temsilcisi olan felsefeci metafiziğin gövde zihin ilişkisinde mühim bir yer oluşturduğunu iddia eder. İnsanın Tanrı ile ilişkisinin zaruri bulunduğunu benimser. Mekanik materyalizmin temsilcileri ile 180 aşama ters ikametteki düşüncenin temsilcisidir.

Yoruma kapalı.